Gebruiksvoorwaarden - Uitvaartvacatures.nl

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Uitvaart.com, Carolina Mac Gillavrylaan 26, 1098 XA Amsterdam
KvK 33279505
BTW Nummer: NL818322159/B01

Artikel 1 Wat betekent het?
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Advertentie: een advertentie op de Website waarin vacatures of werkzaamheden door werkgever of werkzoekende worden aangeboden.
Dienst: de dienstverlening van Uitvaart.com op de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop werkzoekenden en werkgevers uit de uitvaartbranche met elkaar in contact kunnen komen en Advertenties en andere werkgerelateerde informatie kunnen plaatsen en inzien.
Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot werkzoekenden en werkgevers.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, portretrecht, handelsnaamrecht en databankrecht.
Je/Jou: de natuurlijke of rechtspersoon die op enige wijze gebruik maakt van de Website.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Uitvaart.com, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en Uitvaart.com met betrekking tot de Dienst.
Website: de website www.uitvaartvacatures.nl waarop de Dienst ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2 Aanvaarding Voorwaarden
2.1 Om van de Website en daarop aangeboden Diensten gebruik te maken moet je eerst met de Voorwaarden akkoord gaan. Je aanvaardt de Voorwaarden door gebruik te maken van de Website.
2.2 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen jou en Uitvaart.com, blijven ze van toepassing op eventuele later gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
3.1 Er komt pas een Overeenkomst tussen jou en Uitvaart.com tot stand op het moment dat Uitvaart.com jouw aanvraag tot het plaatsen van een Advertentie of jouw verzoek om meer informatie van een werkzoekende te ontvangen heeft geaccepteerd dan wel, afhankelijk van wat eerder is, doordat Uitvaart.com uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
3.2 De Overeenkomst duurt voort zolang de Diensten worden geleverd of totdat de Overeenkomst door jou of door Uitvaart.com is opgezegd. Advertenties worden voor een periode van 4 weken geplaatst. Na drie weken ontvang je een bericht of je Advertentie wil verlengen.
3.3 Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde en per direct opzeggen. Indien je de Overeenkomst wilt opzeggen kan je een e-mail sturen aan info@uitvaart.nl.
Uitvaart.com kan de Overeenkomst onder meer opzeggen indien je:
- op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden;
- inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
- anderszins in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
3.4 Na de beëindiging van de Overeenkomst is Uitvaart.com gerechtigd de Advertenties te verwijderen van de Website.

Artikel 4 Dienstverlening
4.1 Uitvaart.com biedt op de Website een platform aan waarop werknemers en werkzoekenden in de uitvaartbranche met elkaar in contact kunnen komen en Advertenties kunnen worden ingezien. Uitvaart.com heeft slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van andere Gebruikers door middel van of in verband met de Website of anderszins. Uitvaart.com is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen en/of te beëindigen.
4.2 Uitvaart.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie met betrekking tot de Advertenties en de mededelingen of andere informatie aangaande de Gebruikers is echter afkomstig van derden. Uitvaart.com draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers onderling. Evenmin draagt Uitvaart.com verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door werkzoekenden en werkgevers, waaronder begrepen het voldoen aan enige toezegging en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
4.3 Uitvaart.com biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Uitvaart.com niet dat:
- de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel is;
- de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
- derden niet de Website en/of de systemen van Uitvaart.com onrechtmatig zullen gebruiken.
4.4 Uitvaart.com is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Uitvaart.com ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1 Je staat er voor in dat alle gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst (en de daar uit voortvloeiende gegevens) uitsluitend voor jezelf en voor het in artikel 4.1 omschreven doel zal gebruiken. Daarnaast garandeer je dat je ter zake van het plaatsen van Advertenties en het gebruik van de gegevens van andere Gebruikers de toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de Advertenties, geef je Uitvaart.com toestemming om deze gegevens op de Website te publiceren en te verstrekken aan een potentiële werkgever of werkzoekende. Je garandeert dat je tot het geven van die toestemming bevoegd bent. Je bent er mee bekend en akkoord dat de positionering van je Advertentie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Je garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeer je dat je met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat je de belangen en de goede naam van Uitvaart.com niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
- gegevens die geen betrekking hebben op de uitvaart branche;
- gegevens die betrekking hebben op freelance functies, franchise overeenkomsten of die ten doel hebben het (in)direct promoten van een onderneming;
- gegevens die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of deze Voorwaarden;
- gegevens verwijzen naar het verrichten van illegale diensten;
- gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Uitvaart.com of derden worden geschonden;
- materiaal dat naar de mening van Uitvaart.com in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
- materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
5.5 Uitvaart.com biedt je de mogelijkheid om als onderdeel van de Advertentie een video te plaatsen. Voor het plaatsen van de video maakt Uitvaart.com gebruik maken van de, voor iedereen toegankelijke, website www.youtube.com en de daarop aangeboden Youtube-Player. Je bent ermee bekend en akkoord dat door gebruik te maken van Youtube ook andere websites de mogelijkheid hebben om je video te tonen (''embedden") op hun website. Uitvaart.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites. Voor meer informatie over Youtube en het gebruik daarvan, verwijzen wij je naar www.youtube.com.
5.6 Uitvaart.com behoudt zich te allen tijde het recht voor de door jou opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Uitvaart.com behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties of andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding.
5.7 Uitvaart.com is gerechtigd het aantal Advertenties dat per dag door Gebruikers kan worden ingezien of waarvan gegevens worden opgevraagd te beperken. Je staat er voor in dat je bij het gebruik van de Dienst je houdt aan deze maximale aantallen. Indien je de maximale aantallen overschrijft is Uitvaart.com gerechtigd om de toegang tot de Dienst op te schorten.

Artikel 6 Tarieven en betaling
6.1 Om gebruik te maken van de Dienst dien je ingeschreven te zijn bij de website www.uitvaartbranche.nl. Om kosteloos een Advertentie te kunnen plaatsen dient werkgever, in aanvulling op voorgaande, een betalende klant van Uitvaart.com te zijn. Indien werkgever niet aan deze laatste voorwaarde voldoet is hij de door Uitvaart.com bekend gemaakte tarieven verschuldigd. Werkzoekenden zijn te allen tijde gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de Dienst.
6.2 Betaling van de Dienst vindt plaats op de overeengekomen wijze.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Uitvaart.com en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties of anderszins. Gebruikers erkennen dat de database met Advertenties een databank is in de zin van de Databankenwet en dat Uitvaart.com producent is van deze databases en auteursrechthebbende is ten aanzien hiervan.
7.2 Het is Gebruikers niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Uitvaart.com, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bovendien is het Gebruikers niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaart.com, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op de Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van deze databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
7.3 Je garandeert dat de door jou op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms-) rechten van derden. Je vrijwaart Uitvaart.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door jou geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (Intellectuele Eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en boete
8.1 Uitvaart.com is niet aansprakelijk voor door jou geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van Uitvaart.com in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 250, - Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Uitvaart.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Uitvaart.com wel aan de Overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Uitvaart.com voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
8.3 Indien Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 7.2 en 9.2 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven of Advertentie geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Uitvaart.com om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
8.4 Gebruiker vrijwaart Uitvaart.com volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeit uit en/of verband houdt met Gebruiker’s handelen in strijd met deze Voorwaarden.

Artikel 9 Privacy
9.1 Bij het aanmaken van een Advertentie word je gevraagd om persoonsgegevens (waaronder naam en e-mail adresgegevens) in te vullen. Door in een Advertentie persoonsgegevens in te vullen geef je Uitvaart.com toestemming om deze gegevens, op verzoek, aan Gebruikers te verstrekken.
9.2 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Dienst door Gebruikers worden verkregen (waaronder mede doch niet uitsluitend verstaan de persoonsgegevens uit de Advertenties van de werkzoekenden) mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten het vervullen van openstaande vacatures van de werkgever. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – voor derden, voor iedere vorm van ongevraagde communicatie op welke wijze dan ook of het verzamelen van e-mail adressen om welke reden dan ook.
9.3 Uitvaart.com verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van Dienst waaronder mede, doch niet uitsluitend, voor de uitvoering van het in artikel 9.1 omschreven doel. Met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 9.1 zal Uitvaart.com ten aanzien van al jouw persoonsgegevens geheimhouding betrachten en deze gegevens niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder jouw voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.4 Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid is Uitvaart.com bevoegd zonder toestemming de hiervoor bedoelde gegevens openbaar te maken c.q. ter beschikking te stellen aan derden indien de openbaarmaking van gegevens op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- of regelgeving is vereist.
9.5 Op de website van Uitvaart.com wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser van de gebruiker van de Website wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het aanvraag en plaatsing proces om informatie over aanvragen en plaatsingen op te slaan alsmede informatie om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken en/of te verbeteren. De browser kan zodanig worden ingesteld dat de gebruiker geen cookies ontvangt tijdens een bezoek aan de Website. In dat geval kan het voorkomen dat niet alle mogelijkheden van de Website volledig voor de gebruiker toegankelijk zijn.
9.6 Je kan je persoonsgegevens die door Uitvaart.com zijn verwerkt bekijken en zo nodig wijzigen of laten verwijderen door het indienen van een verzoek daartoe op info@uitvaart.nl. Ook eventuele vragen over het privacy beleid van Uitvaart.com kunnen via dit e-mail adres worden gesteld.
9.7 Indien Uitvaart.com of een of meer onderdelen of activa daarvan wordt overgedragen aan een derde, zullen ook de gegevens van haar klanten worden overgedragen.
9.8 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Uitvaart.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.
9.9 Uitvaart.com spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Uitvaart.com legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Uitvaart.com is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen of aan te vullen
10.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Uitvaart.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
10.3 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Uitvaart.com van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
10.4 Geschillen tussen jou en Uitvaart.com die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Uitvaart.com, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.


Amsterdam, oktober 2011